اخبار جدید
     

جستجو
     ورود
     
 مشكل در ورود به سيستم؟

     

img06.jpg

با پیشرفت روز افزون علوم و فناوری در سال های اخیر و نیاز به فعالیت های پژوهشی تخصصی در داخل کشور به منظور کاهش فاصله با کشورهای توسعه یافته، و توانایی های علمی و در جهت همکاری بین دانشگاه های داخل کشور از سال 1384 این گروه آموزشی با همکاری سه دانشگاه تربیت مدرس، اصفهان و بیرجند تقاضای ایجاد قطب علمی تخصصی نموده که مورد پذیرش قرار گرفته و از سال 1384 تحت عنوان قطب علمی داده های ترتیبی و فضایی فعالیت دوره دوم را برای یک دوره پنج ساله آغاز نموده است.

به منظور گسترش فعالیت ها،  براساس آیین نامه و ضوابط قطب های علمی کشور و تعامل بیشتر با دانشگاه های داخل، برای دوره سوم این قطب از دانشگاه های تهران و رازی کرمانشاه دعوت به همکاری نموده و این دانشگاه ها به جمع دانشگاه های قبلی اضافه شده اند. بعد از ارزیابی و پذیرش برنامه های پیشنهادی برای ایجاد قطب علمی تخصصی توسط وزارت علوم، از سال 1390 برای دوره سوم با همان عنوان تخصصی داده های ترتیبی و فضایی فعالیت دوره سوم را برای یک دوره پنج ساله آغاز نموده است.

1


ارتباط با ما
_BLOCKTEXTFILENOTFOUND


بازدید

تعداد کل بازدید: 353187
تعداد کاربران آنلاین: 2منوها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.